Tên nick game Liên Quân đẹp nhất 2019

By | March 2, 2019

Tên nick game liên quân đẹp nhất 2019

ten nick lien quan 1 300x225 - Tên nick game Liên Quân đẹp nhất 2019 tên nick đẹp, liên quân, độc đáo

Nick game liên quân cực kì phong phú và đa dạng sử dụng ghép thành tên này là các kí tự đặc biệt mới nhất 2019, bạn đã thử đặt tên này chưa? Coppy từ mình thích và ghép lại theo ý thích nhé, đầy đủ bảng chữ cái việt nam. Chắc chắn sau khi đổi tên thì nick bạn sẽ ấn tượng nhất trong trận đấy cho mà xem.

ỉɥɔ ƃuơưp ʇấɥu uêʇ nấp ữu uạq ánb ƃuếıq ɯàl ƃuờưɥu ỉɥɔ ɐnɥʇ ɥɔếđ úɥʇ ɯầɔ ƃuằɥʇ ǝɯɐƃ ʞɔıu àl ʎâđ ƃuạɯ ıốu ʇếʞ ʇấɯ
ıáɥʇ ưɥʇ uầɥʇ uêıɥʇ uêʇ nấp ɯɐu uạq ɐʇ oɥɔ ɐɹ ɥuáɹʇ ɯıʞ uồnl ỉɥɔ ǝx ıôʇ àl ıôʇ ıđ nɐɥu nêʎ ɥuìɯ ıốu ʇếʞ ểɥʇ ƃuôɥʞ
dớl ʇấɥu ʇốp ɔọɥ ıáƃ uoɔ àl ɯǝ ıɐ àl ɯǝ ıôɥʇ ìɥʇ ɐnɥʇ ıớıƃ ếɥʇ 1 doʇ ɐıʞ ƃuằɥʇ nêl nêl ɯềɯ uầɥd ıỗl
ɯóx ʇấɥu ıɐɹʇ dǝđ ɯắl uồnq ɯǝ ʇấɥu ɥuạɯ àl oɐʇ ʇấɥu ɥuạɯ nɐʇ ủƃu ıồɹ ʇúɥɔ ıơɥɔ ƃuừɹ ıđ oɐs ıôƃu ɐìʞ ıáɹʇ uêq uìɥu
ƃúơưs ɐ ƃuns uồnq ƃuɐđ uợưɯ ıđ ʎàu ʞɔıu 1 ốs àl nɐʇ ǝɯɐƃ ʇậʌ uâɥu uêʇ oɐʇ ưɥu ɥuìɥ ǝɯɐƃ ĩs uếıʇ

ten nick lien quan doc va dep nhat 300x169 - Tên nick game Liên Quân đẹp nhất 2019 tên nick đẹp, liên quân, độc đáo

ɐoʇ nɔ uôɥʇ uòɔ ɯầl ɯêıpdấɥ oʇʇứɔɔụɔ ıôɯờqɥuípʇưɔ
sɐƃóɔɯắɯɔớưu nứɔƃuơưɥdôʌ ʎɐʇóqɔọɥʎ nầxıãʌnếl ɔợưƃu ỉɥɔ nʞ
dốđɐɹnʞɔóɯ oɐʇ oɥɔ ʎấđ ểđ ʇếɥ dấɥɔ oɐʇ ɥuìɯ ıồɹ ɔợưđ oɐʇ ɥuìɯ ủđ àl oɐʇ ɥuìɯ
ƃuốɔ uăʌ òl oɐʇʇứɔuăʎàɯoɐs ʇớɥuɐɹnʞdớđ náɥɔ ểđ ứɔ àq ɯǝ ểđ ứɔ ɥuɐ
ɥuìɯ ểđ ứɔ ʎấ oɐʇ ểđ ứɔ ʎàɯ ɥuɐ ểđ ứɔ úɥɔ ƃuô ểđ ứɔ náɥɔ uoɔ ểđ ứɔ ốq

 

ửʇ ƃuôɔ ƃuơưp ʇệıl – ƃuơưu ôɔ ɯâp

ɥuɐ ıđ oàʌ ʇéɥu <== ɯǝ ıp ɐɹ ɥuɐq

ớɥu óɥʞ ıàp uêʇ – ớɥu ễp uắƃu uêʇ

¿¡¿¡¿”ƃuôɥʞ oɐs êɥd – ɯǝ ƃuôɥʞ êɥd

oạƃ nêʎ – ʇộnɥɔ

ởu ịɥʇ – oèɥd íɥɔ

uầđ ợʌ + nƃu ƃuồɥɔ

ǝıđ…ʎấàqệʞ + ʎấɥʇẹɯ…ıơɐ

ɯ́â ıɐʌ ̀ơq – ɯê ʎɐʇ ƃùoʌ

nɐđ ɯ̀êıu ɯô – uênb ̃ǝs ƃuoɯ

ƃuơưɥʇ nêʎ ôʇ – ɯıʇ ı́ɐɹʇ ̃ǝʌ

ıôɯ ̀ơq ́ɐđ – ́ɐɯ ̀ơq uôɥ

ɥuɐ ̣ǝɥu uôɥ – ɯǝ ʇ̣ăɥɔ ɯô

ten nick lien quan doi ten lien quan dep nhat 2019 300x225 - Tên nick game Liên Quân đẹp nhất 2019 tên nick đẹp, liên quân, độc đáo

ỷnbۣۜ๖☼ɔáۣۜ๖ ™ʎɹç♥xõɥuۣۜ๖ ™¢ạß«ụƒ»ıờđ™ ®€†üʞ♥ʎʞsۣۜ๖ ʎpۣۣۜ๖uɾsۣۣۜ๖
♫µ†♥†ลß♥ลöђ♫ ♥uêıʇ♣uầɥʇۣۜ๖ ۜ๖ử†•ƃuลòɥۣۜ๖ м€ иầ¢ ђиล ɐîƃnếïɥ†™ɾßéþ
☼™ạu☼ʇặɯ™☼ ๖uầçۣۜ๖ʇấßۣۜ๖ ỏђи♥ïµß♥†ลђ ™ˆøả♥ɥñ솈™ ۜ๖ử†•ƃuลòɥۣۜ๖

ten nick lien quan moi nhat 2019 300x169 - Tên nick game Liên Quân đẹp nhất 2019 tên nick đẹp, liên quân, độc đáo

nềıʞ ƃuằq
ƃuờưɔ ƃuằq
ʎɥʇ oảq
ɥuɐ oảq (ĩs ɐɔ) uệıɥʇ íɥɔ
ʇệıʞ ɐıƃ nâɥɔ
ɐoɥʞ ƃuăđ nâɥɔ
uơs ıáɥʇ oɐɔ
ıàʇ ıáɥʇ ʎpuıɔ ǝıloɾ ɥuıɹʇ ƃuơưɥd
ɥuɐ ƃuơưɥd
ʎnɥ ɔọƃu ƃuùɥd
ɥuỳnb ɥuạɯ uɐɥd
ƃuởưɹʇ ɯạɥd
oảɥʇ ɥuɐɥʇ ɯạɥd
ɥuɐ ɥuỳnb ɯạɥd ıɥu ƃuôđ
ƃuɐɹʇ uɐođ
ɥuıu ɥuạɯ ɥuıđ
ıôɥʞ ƃuăđ
ƃuờưɹʇ uɐđ
ƃuưɥ ɥuĩʌ ɯàđ ɯàɹʇ ƃuơưɥ
uăʌ ĩʌ ɐứɥ
ɔɯ ʎnɥ
uậnɥʇ ƃuùɥ
ƃunɥu ƃuồɥ
ƃuơưɥ ɥuỳnb ồɥ
nếıɥ ƃuɐnb ồɥ
ɥuıl ʎùɥʇ ƃuàoɥ
uêʎnb ƃuàoɥ
(ĩs ɐɔ) ıảɥ ƃuàoɥ
(ĩs ɐɔ) nâɥɔ ƃuàoɥ
ʎzuıɯ ɐòɥ
uoʍ ıɹɐɥ
ƃuăq ıảɥ
uấnʇ ɥuɐ àɥ
ɔụɥʇ uềıɥɥuịɥʇ ɔớưɥd oou
ɥuɐ ɯıʞ ʇậɥu
(ɯɐu ʇệıʌ) ũʌ uêʎnƃu ƃuùɥ ıɥd uễʎnƃu
ʎnp ɥuıɯ uễʎnƃu:uêıʌ ɥuàɥʇ
ƃunɥu ƃuồɥ uễʎnƃu
(ĩs ɔạɥu) ƃuờưɔ ɔứđ uễʎnƃu
ɥuıl ɔáɹʇ ôƃu
ɥuɐ ɥuỳnb ôƃu
ʎnɥ uếıʞ ôƃu
(ĩs ɐɔ) ɥuıl ɔọƃu
ɥuáɥʞ uâƃu
(ĩs ɐɔ) ƃuờưɔ ɯɐu
uâʌ ɥuɐɥʇ ôƃu ƃuưɥ uấnʇ
uêʎnb úʇ
ɥuɐ ɥuỳnb ƃuơưɹʇ
(ĩs ɐɔ) ıảɥ íɹʇ
àɥ nɥʇ uầɹʇ
ỹʌ ɐıƃ ƃuốʇ
(ĩs ɐɔ) uêıʇ ɔóʇ
doʇ ʎủɥʇ
(ĩs ɐɔ) uêıʇ ʎủɥʇ
ıɥɔ ʎùɥʇ ƃuơưɥd nɥʇ
(ĩs ɐɔ) oảɥʇ ɥuɐɥʇ
(ĩs ệɥƃu) ɔọƃu ɥuɐɥʇ
ʎnp ɥuɐɥʇ
ıùq ɥuɐɥʇ
uɐs ıáɥʇ
ʇíʇ ɯâʇ
ệnʇ ʇậɥu ƃuăʇ
ƃuơưp ƃuùʇ
ɯâl ʎùɥʇ
ɥuıɯ nɥʇ ıảɥ ýl
ỹʌ íɥɔ nưl
nữɥ ɥɔíq ƃuơưl
nếıɥ uệıɥʇ êl
(1891 ɥuıs ĩs ɐɔ) uêʎnb ệl
ýl ƃuọɹʇ ʇáɔ êl
ʎnɥ uấɥɔ ɯâl
ƃuờưɹʇ ɯɐl
ƃuɐıƃ ƃuơưɥ nưl
nếıɥ êl
òl ıáɔ ưɥu ƃuóu ǝlèʇʎâɹʇʇứɔdạđ ƃuáɥıôɥòɯ ổʇoãlàƃƃuồɯ ửʇƃuôɔıɐɯƃuɐıƃ
ıáɯıɐɥɔọɹʇnầđ ¡ưsưɥuʇợưɯƃuó ¡ʇéolɐoʇƃuoɹʇʇéɥɐl ¡nl ıáɔ ưɥu nƃu ¡oèɯuoɔưɥuoèɥƃu
oɐʇ ɔ̣nƃ ̣ɐɥ ̃ɐđ ɥúıl ɔ̣nƃ ̣ɐɥ ̣ıq ̃ɐđ oɐʇ oɐʇ ʇ́ưp ɯ́âɥɔ ̃ɐđ ʎ̀ɐɯ ɥɔ̣ɐs ʇ́ǝnb oɐʇ ƃuôɔ ḍâl ɔ̣nʇ uêıl oɐʇ
ɥúɐɥʇ ùâɥʇ ʇ̣âɥʇ oɐʇ llıʞ ɐʇuǝd oɐʇ llıʞ ɐpɹɐnb oɐʇ llıʞ ǝldıɹʇ oɐʇ llıʞ ǝlqnop oɐʇ
óu ɯéɥɔ óu ʇếıƃ óu ɯâp dếıɥ óu ɥuıɹʇ áɥd ʎầɯ àıƃ àq
ʎầɯ ɐɥɔ ãɯ oɐʇ ẹɯ ɯớưquêʎnxỉɥɔ1 ƃunɔửʇʇáuɯếıʞ1 uệʎnl uăʌ êl
ĩđıơɥɔôʞĩsdệıɥ ɯêđnâɥʇọlɔós ʎɐʇ ʎɐnb ıđ ɯǝ íquầɥʇʇứɔɔụɔ uạq ƃuằɥʇ ợʌ ıáoɥʞ
ɥɔíɥʇ àl ɐĩɥƃu ıáoɥʞ uồx ɯâɥʇ ìl ʇệđ ıáɔ ơ ıáƃ ıơɥɔ ıđ ƃuăʇ uầq ɔợưƃu ỉɥɔ nɔ
ʇınb ƃuox pǝǝɟ ʇno ƃuox oɐp uă oɥ ıỏɥʞ ɯậƃu oʇ ıốnɥɔ óɥɔ ɯàl oɐʇ ʇếıƃ oɐʇ ốq

 

Tên nick liên quân độc đáo theo phong cách kiếm hiệp

ʎɥ ƃuồɥ uɐɥu uàoɥ
ʇệıl ƃuồɥ uɐɥu uàoɥɔộđ ɥuɐɔ nềıʇ ưƃu
ủɥʇ ɥuáɥʇ ɔộđ nệıl
ƃuưɥ íɹʇ uàođ
ôɔ ɥuɐ ửʇ ƃuưɥ nệıɹʇ ưp
ɥuıs êl
oãl ƃuởưɹʇ ɥuàq
oãl ƃuởưɹʇ ƃuơưl
oãl ƃuởưɹʇ uảıƃ
ɔớưɔ nữɥ ỗl
ƃuôɔ ʇấɥʇ ƃuồɥ ʇệıq ʇếıɹʇ
uãɥ ưʇ ʇáɔ ɥuàɥʇ
ıôl àđɥuìq íɥɔ uãop
ƃuôɥʇ áq nɥɔ
ƃuơưp ƃuùɹʇ ƃuơưʌ
ıɥd ƃuơưɹʇ
ũʌ uɐnb
ịq nưl
ʇậnɥʇ uêıʌ uốʇ ɔụl
ʎnp ƃuơưɥʞ
ƃuợưl ʇáɔ ɐıƃ uềʎnb uôʇ
uâʌ nệıɹʇ
nêıs ãɯ ếđ uếıɥ uáɥ
np nɥɔ
ƃuôɯ ãl
nêıɥɔ ãɯ ưʇ
ưs ãɯ ưʇ
ý ãɯ ưʇ nệıɥʇ uêıʌ
oáɥʇ oàʇ
ốq ãl
ɔáɹʇ ƃuổđ

 

Tên nick liên quân phong cách anime – tên con gái nhé

(ɔıloɥ ɐıɹɐɯ)

ıɾnouıɥs ɐʞıɹnsʇɐɯ 001
(ǝlqɯnɹ looɥɔs)

oʇoɯɐʞnsʇ oɯnʞɐʎ 99
(oɾouɐʞ ɐu ʇǝd ou nosɐɹnʞɐs)

ɐuııɥs oɹıɥsɐɯ 89
(uɐʞıɾ ou oɯopoʞ)

ıɯɐƃɐʞ oɹnʞ 79
(oɾouɐʞ ɐu ʇǝd ou nosɐɹnʞɐs)

ɐɯɐʎoɐ ıɯɐuɐu 69
(ʇsıɯǝɥɔlɐ lɐʇǝɯ llnɟ)

ƃuoɹʇsɯɹɐ ɐɹıɯ ɹǝıʌılo 59
(lɔlɟ)

ɐɯıɾǝɯɐs ıɯıɯɐɯ 49
(¡uo-ʞ)

ıʞnqoʇoʞ ıƃnɯnsʇ 39
(ǝʞ-ıɯɐuıɯ)

ıɯɐuıɯ ɐuɐʞ 29
(ʞɹoʍ uıɾnop)

ıɹnʎnsʇ 19
(sɹǝpǝǝɹqoǝƃ)

ıʞɐzǝɯn ıʞɐɯ 09
(uouɐʞ)

ıɯnsɐʍɐʞ ıɐɯ 98
(ɔıloɥxxx)

ɐɹɐɥıɥɔı oʞnnʎ 88
(qnlɔ ʇsoɥ looɥɔs ɥƃıɥ uɐɹno)

ɐʞoıɾnɟ ıɥnɹɐɥ 78
(uoılǝƃuɐʌǝ sısǝuǝƃ uoǝu)

ıɯɐuɐʎɐ ıǝɹ 68
(ɟǝ)

nopuıɥs oɹıɥıɥɔ 58
(ıǝɯuǝɹ ǝuɐqıɐɥ)

ɐʞʞɐɹ 48
(ɔıʇɐɯoɹoɥɐɯ)

nopuɐ oɹoɥɐɯ 38
(pɐuuɐlɔ)

ɐʍɐʞnɹnɟ ɐsıƃɐu 28
(ɥɔʇǝʞs ıɹɐɯɐpıɥ)

ıɹou 18
(%001 oƃıɥɔı)

ıɾoɐʇıʞ ıʞnsʇɐs 08
(ǝoɯopnsʇıɯ)

ınɹɐɯ ɐqɐʇnɟ 97
(ɥoıɐp ɐƃuɐɯnzɐ)

ıʞɐʞɐs 87
(xǝldɯoɔ ʎlǝʌol)

ıɯnzıoʞ ɐsıɹ 77
(ɔıloɥ ɐıɹɐɯ)

ɹǝpɐǝl ɯɹop 67
(ʇɔǝuuoɔ oɹoʞoʞ)

ɐqɐuı oʞǝɯıɥ 57
(s,ɹoloɔ llnɟ ʞooqɥɔʇǝʞs)

ɐɹɐʍıɾɐʞ ɐɹos 47
(ʇsıɯǝɥɔlɐ lɐʇǝɯ llnɟ)

ǝʎǝʞʍɐɥ ɐzıɹ 37
(ɹɐʇs ʎʞɔnl)

ıɯnzı ɐʇɐuoʞ 27
(ɟloʍ puɐ ǝɔıds)

oɹoɥ 17
(ıɐu-ǝɹnʞ)

uınoɥnʞ ıʞɐsɐɹnɯ 07
(ıɹnʎ nɹnʎ)

ɐzɐʞɐ ıɹɐʞɐ 96
(noɾıɥɔıu)

ǝɯououıɥs ouɐu 86
(nʞɐɹıɥsoɾ)

ıǝʇɐɹnq ııɹɐɯ 76
(uǝpıɐɯ uǝzoɹ)

noʇuıƃıns 66
(ǝʞ-ıɯɐuıɯ)

ıɯɐuıɯ ıʞɐıɥɔ 56
(uoʞouɐʞ)

oʇoɯɐuıɯ nɹnzıɥɔ 46
(ɥsɐp ıuod ıuɐd)

uɐs-noɾıɥɔı 36
(nʞoʇoƃ ou ǝʇɐʎɐɥ)

ɐʎıɯouıƃɐs ıɯnsı 26
(ɐıɹɐ)

lloɹɹɐɔ ǝɔılɐ 16
(ɥsɐp ıuod ıuɐd)

oʇoɯɐʎıɯ ɐɔɔǝqǝɹ 06
(oɹɐɯıɥsɐɯ oƃıɥɔı)

ɥoʇı ǝnqou 95
(ɐıɹɐ)

ɐʇsǝɥɔzuɐɹƃ ɐʞıɐ 85
(2/1 ɐɯuɐɹ)

ıɾuonʞ oʎʞn 75
(uooƃɐl ʞɔɐlq)

ɐʞıɐlɐlɐq 65
(nnɾuɐʞnoɥs oʇ ʇsǝʇ oʇ ɐʞɐq)

ɐɯıɥsıɹıʞ oʞnoɥs 55
(ǝɯoʎɐuɐɥ ou oʇǝs)

oʇǝs uns 45
(oʎɐɯǝʇod)

oʞnɥɔnƃ 35
(ɹɐʇs ʎʞɔnl)

ıƃɐɹııɥ ɐsɐʞnsʇ 25
(ɐqɐɹoɥɐɯ)

ıʞɐsoɹnʞ oʞoʎɐs 15
(ǝƃpıɹq ǝɥʇ ɹǝpun ɐʍɐʞɐɹɐ)

ouıu 05
(oɹɐɯıɥsɐɯ oƃıɥɔı)

ɐloddoɔ ɐuɐ 94
(ɐɹɐɹɐɹnp)

uosnlɹnʇs ʎʇlǝɔ 84
(ɐɯɐs-ıɹɐuıo ou ɐʎɐƃɐʍ)

noʞ 74
(doɹp ıƃɐsn)

ɐƃɐʞ uıɹ 64
(pɐuuɐlɔ)

ıʞnqı oʞnnɟ 54
(ɐƃɐs lǝɔxǝ)

lǝɔxǝ 44
(ıu oɹoʞ nʞɐu ou ıɥsɐɹnƃıɥ)

ıʞɐzouos uoıɯ 34
(uouɐʞ)

ɐʎıɯıʞnsʇ nʎɐ 24
(ıqɐʇ ou ouıʞ)

ouıʞ 14
(ǝpɐlq ooqɯɐq)

ǝozɐʍɐʞ ıʞɐɯɐʇ 04
(ǝʇoɯɐʇɐʍ)

ıʞoɹnʞ oʞoɯoʇ 93
(doqǝq ʎoqʍoɔ)

ǝuıʇuǝlɐʌ ǝʎɐɟ 83
(ıǝsuǝs noqnsʇǝz ɐɹɐuoʎɐs)

ɐɹnnɟ ɐʞnɟɐʞ 73
(ıu oɹoʞ nʞɐu ou ıɥsɐɹnƃıɥ)

ǝpnɹnɟ nnʎuɐɥ 63
(ǝlıqɐʇuɐɔ ǝɯɐpou)

ɐpou ıɯnƃǝɯ 53
(osoʞnoʎ ıu ʞɥu)

ɐɹɐɥɐʞɐu ıʞɐsıɯ 43
(ɹǝʌolɔ puɐ ʎǝuoɥ)

ɐpɐɯɐʎ ıɯnʎɐ 33
(ıǝsuǝs noqnsʇǝz ɐɹɐuoʎɐs)

nsʇıʞ ıɹıɥɔ 23
(ǝlɟɟnɥs)

noʎnɟ ǝpǝɐʞ 13
(nsʇnnʎ ou ıɥnɹɐɥ ɐʎıɯnzns)

oʇɐƃɐu ıʞnʎ 03
(lɔlɟ)

ɐɹɐɥnɹɐɥ oʞnɹɐɥ 92
(¡ƃuıʞɹoʍ)

ɐpɐɯɐʎ ıoɐ 82
(sɹǝʎɐls)

ǝsɹǝʌuı ɐuıl 72
(ıɐʞnoʎʞ ou ɐɹɐʞ)

ıƃnoʎɹ ıʞıɥs 62
(nuı nsʇɐɥ)

ouıɾnɟ uoıɥs 52
(ɐlos)

ɐʎıɯıɹoɯ ouoɐ 42
(ɐɹnsʇɐʎ ıǝsnɹn)

ɯnl 32
(ıɹɐʇɐƃouoɯǝʞɐq)

nʞoƃuǝs oʞǝpɐu 22
(nʞoʇoƃ ou ǝʇɐʎɐɥ)

ɐʍɐzıɥsıu nɯnʎɐ 12
(ǝoɯopnsʇıɯ)

ınɹɐɯ ɐɥoʇıɥ 02
(uǝpıɐɯ uǝzoɹ)

ıʞǝsıǝsıns 91
(ɥsɐp ıuod ıuɐd)

ıɹıƃɐʇɐʞ oʞǝɯıɥ 81
(ɐɹos ou ɐƃnsoʎ)

ǝɯnsʇɐɯɐ ɐɹıʞɐ 71
(¡ƃuıʞɹoʍ)

ɐɯıɥsǝuɐʇ ɹɐldod 61
(ɥɔʇǝʞs ıɹɐɯɐpıɥ)

oʞɐʎıɯ 51
(ɹǝʇsɐɯ ʎɯ sı ǝɥ)

ıɥɔnɐɹnʞ ɐuuɐ 41
(ıu oɹoʞ nʞɐu ou ıɥsɐɹnƃıɥ)

nnƃnnʎɹ ɐuǝɹ 31
(ǝɯnsnɯ ɐʞı ¡nʞɐʎɹuıɥs)

ǝɯnsnɯ-ɐʞı 21
(ıɹɐʇɐƃouoɯǝʞɐq)

ɐɹɐɥɐƃnoɾuǝs ıƃɐʇıɥ 11
(uuɐƃɐl uǝɹɹnƃ ɐddoʇ uǝƃuǝʇ)

ɹǝuʇʇıl oʞoʎ 01
(äɐɔısnɐu)

äɐɔısnɐu 9
(oɾnoɥs nʞoƃıɾ)

ɐɯuǝ ıɐ 8
(ıu oɹoʞ nʞɐu ou ıɥsɐɹnƃıɥ)

ǝpnɹnɟ ɐʞıɹ 7
(noʇuɐɹıɐ ǝʇǝɹɐsɐƃɐu)

ıɥɔɐɯ 6
(sʎɐp looɥɔs)

ɐɹnsʇɐʞ ɐɥouoʇoʞ 5
(uoılǝƃuɐʌǝ sısǝuǝƃ uoǝu)

ʎǝlƃuɐl nʎɹos ɐʞnsɐ 4
(ıǝsuǝs noqnsʇǝz ɐɹɐuoʎɐs)

ıɹoɯoʞ ıɹıʞ 3
(ɥoıɐp ɐƃuɐɯnzɐ)

“ɐʞɐso” ɐƃnsɐʞ nɯnʎɐ 2
(ɥɔʇǝʞs ıɹɐɯɐpıɥ)

ounʎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *